top of page

Våra tjänster

Executive Search

Executive Search är ett bra alternativ när en organisation söker specifik kompetens och när de kandidater du vill attrahera inte aktivt söker sitt nästa steg. Med ledorden Professionalism, Kundfokus, Enkelhet, Öppenhet samt Integritet och hårt arbete, stöttar Lager & Partners sina klienter i framgångsrika chefs- och seniora specialisttillsättningar. Lager & Partners har omfattande nätverk, både nationellt och internationellt. Vi bearbetar vårt nätverk och kartlägger kompetens i relevanta marknader för att hitta kandidaterna med bäst förutsättningar att nå och överträffa uppsatta mål.

För en lyckosam rekrytering krävs förtroende från våra klienter - att vi förstår din organisations behov, förväntningar och krav på kandidater i termer av kompetens, erfarenhet och personlighet. Det krävs förtroende från dig som kandidat att vi på Lager & Partners förstår din nuvarande roll, de utmaningar du strävar mot, och kan matcha det med relevanta uppdrag samt att vi alltid behandlar dina uppgifter varsamt och konfidentiellt enligt gällande regelverk. Det gör att Lager & Partners kan representera sina klienter i kandidatmarknaden på ett professionellt sätt. Lager & Partners metodik anpassas alltid efter uppdragets natur och klientens önskemål och en strukturerad och genomtänkt process är alltid utgångspunkten i våra uppdrag.

Både som kund och kandidat kan du vara trygg med att den, eller de, konsulter du träffar från Lager & Partners också genomför och ansvarar för hela uppdraget. Från den inledande analysfasen till avslutande referenstagning och villkorsförhandling. ​​

Second Opinion

Lager & Partners har under åren stöttat ett flertal uppdragsgivare med Second Opinion, som innebär oberoende utvärdering av redan identifierade kandidater till strategiskt viktiga positioner. Precis som i våra searchuppdrag ingår djupintervjuer, omfattande referenstagning och tester som centrala delmoment.

 

Second Opinion kan omfatta både externa som interna kandidater där man söker ytterligare stöd i sitt beslut. Det kan vara inför en organisationsförändring, rekrytering eller en befordran. 

Syftet med Second Opinion är att skapa en mer transparent och mer objektiv beslutsprocess, både för organisationen och berörda kandidater, samt komplettera interna uppfattningar med en professionell bedömning.

Målsättningen med att använda sig av en second opinion i beslutsprocessen är också att skapa bättre förutsättningar för individen att bli framgångsrik i sin nya roll. Detta då individens erfarenheter, utvecklingspotential, personlighet och drivkrafter tydliggörs.

Human Due Diligence / Management Development Review

Human Due Dilligence/ Management Development Review innebär kortfattat att vi stöttar ägare och ledning i företag och organisationer att utvärdera den egna ledningskompetensen relativt det man vill åstadkomma de närmaste åren. Beroende på situation och syfte kan det även innefatta en bredare chefsgrupp och seniora specialister. Typiska situationer är i samband med ledningsförändringar, och vid förvärv och/eller fusioner. Det kan vara sammanslagning av avdelningar såväl som hela företag eller organisationer. Oavsett tillfälle är syftet att snabbt förstå hur man bäst skall ta tillvara resurserna i den sammanslagna verksamheten.

Resultatet blir att varje medarbetare får en ledarprofil utifrån strategiska, operativa och ledarmässiga kriterier. Även om arbetet tar sin utgångspunkt i individens styrkor, utvecklingsområden och motivation ger det också insikter som stärker gruppens gemensamma arbete samt samarbetet mellan individerna i gruppen.

bottom of page